Välj plan


Integritetspolicy

Vi respekterar din integritet och gör allt för att skydda de personuppgifter som vi har om dig. Den här policyn förklarar vilka uppgifter UbiGo Innovation AB (”UbiGo” eller ”vi”) samlar in om dig, hur vi samlar in dem, vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter och hur vi använder dem. Vi förklarar även vilka alternativ du har när det gäller dina personuppgifter.

Policyn berör dig som besöker oss på webben, är kund, eller har anmält intresse att bli kund, hos oss, som vill följa oss via epost eller andra kanaler eller på annat sätt kommunicerar med oss, exempelvis via vår kundtjänst.

Vi gör först en kort sammanfattning, men uppmuntrar dig att läsa igenom hela informationen noggrant. Om du har några frågor, är du välkommen att höra av dig, kontaktuppgifter finns i slutet på informationen.

UbiGo samlar in, sparar och behandlar personuppgifter dels för att kommunicera med intresserade och kunder, dels för att fullfölja våra åtaganden gentemot kunder, andra avtalsparter och myndigheter. Och ja, vi har cookies på webbplatsen, men enbart för att kunna mäta trafiken på webbplatsen.

Appar som används för det vardagliga resandet skulle mycket väl kunna användas för att samla in känslig data om var enskilda personer befunnit sig vid vissa tidpunkter. Det gör inte vår app, däremot kommer vi att behöva spara uppgifter i samband med biljettköp, bokningar, hämtning och lämning av bil etc, liksom var för att kunna ge dig support, kontrollera uppgifter från våra leverantörer och sammanställa fakturor. Du ser dina bokningar i appen, liksom de senaste sökningarna, men vi samlar inte in eller sparar gjorda sökningar.

Vi säljer inte personuppgifter till tredje part utan ett uttryckligt godkännande, däremot behöver vi utbyta information med våra leverantörer, såsom körkortsnummer, mobilnummer och bokningar vid supportärenden. Feedback (förslag och frågor) avidentifieras och sammanställs innan de kan komma att delges Fluidtime Data Services GmbH och leverantörer av mobilitetstjänster som UbiGo har avtal med, de betraktas då inte längre som personuppgifter.

Vi lever på att skapa värde för våra kunder genom att förenkla deras vardagsresande – inte på att sälja dem – och för våra leverantörer genom att skapa en ny marknad.

Vi vill också bidra till bättre samhällsplanering och utveckling av kollektivtrafik och andra hållbara färdsätt, men vi lämnar då bara ut aggregerad data som inte går att spåra på individnivå.

UbiGo Innovation AB är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in, dels via UbiGo-appen, även för den lagring och behandling som sker hos leverantören av den tekniska plattformen, Fluidtime Data Services GmbH i Österrike, dels via webben och anmälningsformulär som i huvudsak lagras i Google profesionella molntjänster.

Under introduktionsfasen kommer vi själva, parterna i EU-projektet Eccentric samt ett antal forskargrupper att vilja mäta hur tjänsten tas emot och hur den påverkar resandet. Insamlingen och behandlingen av data från enkäter och en resmätningsapp sker i enlighet med GDPR men av två separata organisation (Trivector och VTI). UbiGo kommer enbart att förse dem med kontaktuppgifter och vilka som ingår i ett hushåll. Vi kommer varken ge ut andra personuppgifter, eller ta emot personuppgifter från dem.

Det var den korta versionen, här kommer den utförliga.

1.     Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt bokningshistorik.

Behandling är i princip varje åtgärd som vidtas med dina personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

UbiGo Innovation samlar in och behandlar personuppgifter av olika kategorier, inklusive:

Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, epost, användarnamn, kundnummer, lösenord och i förekommande fall bild.Extra uppgifter för intresseanmälan till introduktionsfasen, såsom antal medlemmar i hushållet, bilinnehav och postnummer som används för att göra ett urval.

Avtalsuppgifter, såsom uppgift om abonnemang, vilka du delar abonnemang med, avtalstid och annan avtalsinformation, statiska såväl som dynamiska (ändra abonnemang, ingående personer, försäkringstillval etc).

Transaktionsuppgifter, såsom bokningar, biljetter, förbrukning av abonnemang och tillköp på individ och abonnemangsnivå.

Betalnings- och faktureringsuppgifter, såsom din fakturaadress, betalningsvillkor, eventuella kreditkortsuppgifter, bankkontouppgifter och räkenskapsinformation.

Ärendeuppgifter, såsom information om dina kontakter med UbiGos kundtjänst, supportärenden, reklamationer och liknande.

Samtyckesuppgifter, såsom godkännande av att ta emot nyhetsbrev och liknande.

Vi behandlar endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med hänsyn till våra i förväg fastställda ändamål. All vår personuppgiftsbehandling har s.k. rättslig grund enligt lag. Se längre ned.

Policyn täcker inte uppgifter som inte identifierar dig personligen, till exempel sammanställningar av anonyma data, IP-adresser, operativsystem, personliga preferenser och liknande. Data som inte identifierar dig som individ har vi rätt att använda efter vårt gottfinnande.

Den här policyn täcker inte data som samlats in av sociala nätverk som tillhör tredje part (som exempelvis Facebook)

2.     Varifrån kommer personuppgifterna?

De personuppgifter som vi behandlar om dig härrör från olika källor:

Från dig själv, när du ansöker om att bli kund eller på annat sätt skickar dina uppgifter till oss. Vi kommer då att ange vilka personuppgifter som är nödvändiga och obligatoriska för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten.

Information som uppstår i kundrelationen, såsom bokningar, abonnemangsnivåer eller ärendeuppgifter.

Information som vi mottar från allmänna källor såsom offentliga adressregister eller från tredje parter som vi samarbetar med, såsom exempelvis kreditupplysningsföretag, banker och våra tjänsteleverantörer.

3.     Varför behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för i förväg bestämda och specifika ändamål. De syften som vi behandlar personuppgifter för är:

Tillhandahålla tjänsten, det vill säga fullgöra avtalet med dig och med våra leverantörer av resetjänsterna. Därför samlar vi in och behandlar personuppgifter såsom namn, körkortsnummer, epostadress, mobilnummer, bokningar, kontoställning etc,

Förbättring av tjänsten : Vi kan behandla dina personuppgifter för att utveckla och förbättra vår och våra leverantörers tjänster, bl.a. genom utskick av kundundersökningar och sammanställning av supportärenden. Uppgifter behandlas i huvudsak på en aggregerad nivå (dvs. inte på individnivå) och används för att sammanställa statistik för analysändamål. Under introduktionsfasen sker detta av forskare helt utanför UbiGo.

Fakturering och indrivning av skulder: Vi behandlar personuppgifter för att kunna fakturera våra kunder för deras abonnemang. Vi skapar fakturor baserat på kunduppgifterna, avtalsinformation och information använda tjänster. Vi hanterar betalningar från våra kunder, svarar på förfrågningar om ändringar och arkiverar fakturor och avtal.

Kommunikation: Vi behandlar personuppgifter i samband med kommunikation, exempelvis med befintliga och potentiella kunder, användare och andra intressenter.

Skyldighet enligt lag: Vi är ibland skyldiga att rapportera vissa personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket.4.     Vilken rätt har vi att behandla personuppgifterna?Vi förlitar oss på flera rättsliga grunder vid behandlingen av dina personuppgifter:

Ditt särskilda och frivilliga samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke som juridisk grund för behandlingen av dina data, kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan oss och dig eller nödvändigt för att ingå sådant avtal

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss (vi är till exempel skyldiga enligt lag att spara vissa data under en viss tid) och/eller att fastställa, genomdriva eller försvara Fortum mot rättsliga anspråk eller krav

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, vilka överväger den registrerades intressen och grundläggande fri- och rättigheter (s.k. intresseavvägning). Våra berättigade intressen vid sådana behandlingar är att:

Bedriva kostnadseffektiv och relevant näringsverksamhet.

Utveckla, förbättra och sälja våra tjänster samt bibehålla en god kundkontakt, inklusive återkoppling av kund och kundundersökningar

Upprätthålla korrekta, relevanta och enhetliga register och uppgifter

Erhålla betalning för utförda eller levererade tjänster

Tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till kunder

Tillhandahålla relevant kommunikation till befintliga kunder och användare

5.     Hur använder vi uppgifterna i vår kommunikation?

Vi kan använder personuppgifterna för att kommunicera med kunder och de som anmält intresse av att bli kunder eller att följa oss.

I varje kommunikation från oss kommer det att ges möjlighet att tacka nej till fortsatta utskick.

Vi kommer t.ex. att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik och utvärdera, utveckla och informera kunder och intresserade om vår tjänst. Det kan exempelvis gälla månatliga nyhetsbrev eller generell information om kundförmåner, såvida personen aktivt motsatt dig sådan kommunikation. Riktade erbjudanden förutsätter att vi delar in våra kunder i olika grupper (s.k. segmentering eller profilering) utifrån interaktionerna med oss.

6.     Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när du använder vår tjänst behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Nedan beskriver vi några huvudregler som för hur länge vi sparar personuppgifter.

Kunduppgifter sparar vi, om vi inte anger någonting annat, så länge som du är kund hos oss och i maximalt 24 månader efter att avtalet har upphört. När avtalet upphör raderar eller anonymiserar vi personuppgifterna i de system som används för att stödja avtalsförhållandet. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, till exempel fakturasystemet, eftersom vi behöver spara dem där längre för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Uppgifter om användandet (bokningar etc) sparas under 24 månader eller så länge kundrelationen kvarstår, för att kunna presenteras i appen och för att kunna reda ut supportärenden. Uppgifter som behövs för fakturering, sparar vi tills fordran är betald eller preskriberad. Eftersom bokningar, biljetter och tillköp utgör bokföringsunderlag, sparar vi även vissa sådana så länge det krävs för att vi ska kunna följa gällande krav enligt bokföringslagen.

Ärendehistorik från kontakter med vår kundservice raderas efter maximalt 12 månader efter att vi stängt ärendet.

För att kunna administrera och skicka ut eventuella erbjudande från oss och genomföra marknads- och kundanalyser sparas uppgifter om användningen av våra tjänster i maximalt 24 månader från behandlingens påbörjande och så länge kundrelationen kvarstår.

7.     Vem behandlar personuppgifterna?

Vi kommer inte att sälja, byta eller licensera några personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kommer att hanteras av behörig personal inom UbiGo Innovation i den omfattning som krävs för behandlingen. Personuppgifterna blir aldrig tillgängliga för alla anställda, utan endast för ett begränsat antal behöriga personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder också externa parter för att hjälpa oss behandla dina personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden). När vi anlitar personuppgiftsbiträden ser vi genom avtal alltid till att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Lista över kategorier av personuppgiftsbiträden:

IT-tjänsteleverantörer, i dagsläget Fluidtime Data Services GmbH i Österrike (MaaS-platform inklusive app), Binero (webb och e-post-listor) Google (Gsuite för formulärdata och kontaktlistor) samt MailChimp (nyhetsbrev och andra utskick).

Extern kundtjänst (H1)

Eventuella marknadsföringspartners

Vi överför personuppgifter till de resetjänsteleverantörer som vi har avtal med och som är nödvändiga för att använda deras tjänster. Det gäller:

Körkortnummer och giltighetsdatum till hyrbils- och bilpoolsleverantörer (i dagsläget Hertz och DriveNow)

Namn och mobilnummer till hyrbils- och bilpools- och taxileverantörer (i dagsläget Hertz och DriveNow)

Övriga uppgifter som är nödvändiga för att genomföra en bokning och är kopplade till den person som gör bokningen: datum, tid, plats och övriga önskemål såsom försäkringsnivå. Detta gäller hyrbils- och bilpoolsleverantörer (i dagsläget Hertz och DriveNow).

Vi kommer att lämna kontaktuppgifter och hushållstillhörighet till konsultbolaget Trivector och forskningsinstitutet VTI som på uppdrag av Stockholm Stad genomför en utvärdering av hur tjänsten tas emot och påverkar resandet. Det gör vi en gång och sedan kommer inga personuppgifter att utbytas mellan parterna emellan.

Dessutom kan vi överföra dina personuppgifter till andra externa parter som behandlar uppgifterna för egna ändamål (d.v.s. som inte är personuppgiftsbiträden). Sådana mottagare inkluderar:

Skatteverket – i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig skattelagstiftning

Handelsbanken – i syfte att genomföra betalningar.

Slutligen kan vi lämna ut dina uppgifter till extern part när vi är skyldiga att göra det enligt lag, baserat på krav från behöriga myndigheter eller domstol.

8.     Hur skyddar vi personuppgifterna?

UbiGo vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Vilka åtgärder och vilken säkerhetsnivå som tillämpas avgörs efter en noggrann bedömning av de risker som den aktuella behandlingen medför.

De säkerhetsåtgärder som vi använder kan omfatta behörighetsstyrning, loggning, fysisk säkerhet, användning av brandväggar, pseudonymisering, kryptering, detaljerade instruktioner och utbildning för personal rörande skydd av personuppgifter och noggrant övervägande vid val av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Företagsinformation

Leverantör
UbiGo-tjänsten och UbiGo-appen tillhandahålls av:UbiGo Innovation ABMaskingatan 5417 64 Göteborg
Sverige
Kontakt:info@ubigo.me
Organisationsnummer:556985-8268
RegistreringsmyndighetBolagsverket
Momsnummer:SE556985826801
Bolagets säte:Göteborg
Behörig företrädareHans Arby, VD